REGULATIONS

Save to disk


I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

SERWIS – portal internetowy Administratora  zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży Towarów funkcjonujący pod adresem internetowym www.youngartstore.pl oraz pod adresem email: info@youngartstore.pl prowadzony przez Administratora.

ADMINISTRATOR – firma ‚Kamelia’ Dorota Firląg zarejestrowana w Polsce, ul. Laskowa 32, 05-400 Otwock

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada konto w Serwisie, umożliwiające dostęp do usług oferowanych przez Serwis, w szczególności może korzystać z Serwisu zarówno jako Kupujący jak i Sprzedający

SPRZEDAJĄCY – zaakceptowany przez Administratora Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary za pośrednictwem Serwisu.

KONTO – prowadzone dla Użytkownika przez Serwis pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.

TOWAR – oznacza przedmiot lub usługę w sposób wyraźny zaakceptowany przez Administratora, prezentowany przez Sprzedającego w Serwisie;

SPRZEDAŻ – procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży. Wynikiem sprzedaży jest wyłonienie nabywcy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Sprzedaż odbywa się poprzez sieć internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie – zwanym Kupującym, a Sprzedającym.

REGULAMIN– oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z załącznikami

KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego;

CENA CAŁKOWITA – cena Towaru brutto (tj. ze wszystkimi podatkami i prowizjami), podaną przez Sprzedającego w Serwisie;

PROWIZJA – cena, którą zapłaci Sprzedający Administratorowi po zawarciu Umowy Sprzedaży;

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.youngartstore.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Serwis internetowy ‚Kamelia’ Dorota Firląg działający pod adresem: www.youngartstore.pl ; NIP 5321419596 , REGON 140641437, adres Laskowa 32, 05-400 Otwock , e-mail: info@youngartstore.pl
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  – zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  – warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  – zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu
 5. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron WWW, obsługująca cookie (tzw. ciasteczka) oraz posiadanie konta poczty elektronicznej.
 6. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Serwis zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Użytkownicy zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Rejestracja w ramach Serwisu następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu
  Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Korzystanie z Serwisu przez Kupujących jest bezpłatne.
  – Young Art Store może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  – podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  – dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  – dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Serwis za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 4. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  – korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  – niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  – korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  – niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  – korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora
  – korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 5. Użytkownik może, za pomocą Konta, założonego podczas rejestracji, zawierać Umowy Sprzedaży ze Sprzedającymi dotyczące wybranego przez Użytkownika Towaru. Treść Umowy Sprzedaży jest załącznikiem do Regulaminu, a jej zawarcie następuje na zasadach określonych w tymże załączniku.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:
  – drugą stroną Umowy Sprzedaży jest Sprzedający;
  – Administrator nie jest stroną Umowy Sprzedaży;
  – Administrator może działać jako pełnomocnik ustanowiony przez Sprzedającego w niektórych sprawach dotyczących Umowy Sprzedaży.
 7. Administrator zamieszcza w Serwisie podane przez Sprzedającego opisy i zdjęcia Towaru i może je edytować, w szczególności może dokonać retuszu i kadrowania zdjęcia w celu jak najlepszej prezentacji Towaru.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu należy wejść na stronę internetową www.youngartstore.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Użytkownika jest dokonywany poprzez ich dodanie do „koszyka” udostępnianego przez Serwis.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Użytkownika korzystającego z Serwisu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. Jeżeli Kupujący zamawia Towary od różnych Sprzedających, należy przez to rozumieć, że składa Zamówienie każdemu z tych Sprzedających, których Towary obejmuje to Zamówienie, Każde z takich Zamówień prowadzi do zawarcia osobnej Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a każdym ze Sprzedających, których Towary zostały przez Kupującego zamówione za pomocą narzędzia „koszyk”.
 6. Kupujący zobowiązuje się do opłacenia Zamówienia przed wysyłką Towaru, nie ma możliwości zapłaty za zamówiony Towar za pobraniem; a także bezpośredniego odbioru Towaru od Sprzedającego
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Serwisu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
  Po zawarciu umowy, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.


V. Strony i Przedmiot Umowy Sprzedaży

 1. Stronami Umowy Sprzedaży są Użytkownicy: Sprzedający i Kupujący.
 2. Administrator nie jest stroną Umowy Sprzedaży.
 3. Na podstawie Umowy Sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia na Kupującego własności Produktu oraz do dostarczenia go Kupującemu zgodnie z Umową Sprzedaży, a Kupujący zobowiązuje się do zapłaty Administratorowi Ceny Całkowitej oraz Kosztów Dostawy zgodnie z Umową Sprzedaży oraz do odebrania Towaru.
 4. Oświadczenia i obowiązki Sprzedającego

4.1.  Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu Produktu zgodnego z informacjami podanymi przez Sprzedającego i zamieszczonymi przez Administratora w Serwisie; a także zgodnego z innymi ustaleniami poczynionymi przez Sprzedającego z Kupującym za pośrednictwem Administratora, w stanie wolnym od wad.

4.2. Jeżeli Sprzedający nie może wykonać Umowy Sprzedaży z przyczyn leżących po jego stronie, w tym w szczególności z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Administratora a Administrator Kupującego za pomocą narzędzi informatycznych udostępnionych w ramach Serwisu. Administrator zobowiązuje się do zwrotu otrzymanej od Kupującego sumy pieniężnnej, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

4.3. Sprzedający oświadcza, że:
– na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży składają się czynności wymienione w Regulaminie,
– potwierdzenie złożenia Zamówienia przesłane Kupującemu przez Administratora stanowi potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Sprzedającego
– treść Umowy Sprzedaży jest przez Administratora utrwalana w systemie komputerowym, za pomocą którego prowadzony jest Serwis;

4.4. Sprzedający zobowiązuje się nie załączać do wysyłanego Towaru informacji reklamowych, numeru telefonicznego, adresu e-mail, adresu strony www, adresy strony fanpage Facebooka itp. ani żadnego innego sposobu, który umożliwiłby komunikację pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, inaczej niż za pośrednictwem Serwisu lub zachęcającego do zakupów poza Serwisem. Każda przesyłka powinna zawierać adres nadawcy składający się wyłącznie z: imienia i nazwiska / nazwy firmy nadawcy, ulicy i nr mieszkania, kodu pocztowego i miasta. W przypadki nie przestrzegania powyższych postanowień mają zastosowanie postanowienia zawarte w punkcie XI Regulaminu.

4.5. Sprzedający jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Administratora o wysyłce sprzedanego Towaru i podaniu wszystkich danych wysyłki, w szczególności numeru przesyłki.

 

VI. Zapłata ceny i metody płatności

 • Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, prowizje oraz wszelkie inne składniki.
 • Kupujący zapłaci Cenę Całkowitą oraz Koszty Dostawy Administratorowi w wysokości wskazanej w Serwisie, za pośrednictwem którego dokonuje on zakupu Towaru. Przed złożeniem Zamówienia Kupującemu zostanie wyświetlona suma Ceny Całkowitej oraz Kosztów Dostawy.
 • Administrator w terminie 21 dni od daty wysyłki Towaru przekaże należną sumę pieniężną za Towar Sprzedającemu pomniejszoną o umówioną prowizję.
 • Zapłata Ceny Całkowitej oraz Kosztów Dostawy zostaje dokonana za pomocą jednej z dostępnych w ramach Serwisu metod płatności.
 • Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny:
  – przelewem na konto bankowe Administratora
  – płatnością w systemie PayU
  – płatnością w systemie PayPal

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

Wyłącznie Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi  poinformować  Sprzedającego i Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Administrator zwraca Kupującemu  otrzymane płatności, bez kosztów wysyłki towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający i Administrator zostali poinformowani o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Administrator dokona  przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Towar powinien być przekazany niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego i Administratora o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący  odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Kupujący musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 • Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 • Kupujący może składać reklamacje dotyczące wykonania Umowy Sprzedaży (w tym w szczególności dotyczące wad rzeczy) za pomocą wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Administratora i Sprzedającego podany w ramach Serwisu.
 • Jeżeli Kupujący chce skorzystać z przysługującego mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień (takiego jak żądanie usunięcia wad, wymiany rzeczy na nową, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w związku ze stwierdzoną wadą) powinien zaznaczyć to w treści wiadomości, o której mowa w pkt 8.1. Jednakże brak takiego wskazania nie wyłącza możliwości skorzystania z tych uprawnień później, o ile zachowane są przewidziane prawem terminy i przesłanki do ich wykonania.
 • Sprzedający odpowiada za wady rzeczy sprzedanej na zasadach określonych w przepisach bewzględnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.
 • Administrator odniesie się do reklamacji tak szybko jak to możliwe,konsultując ją ze Sprzedającym, dokładając przy tym starań, aby odniesienie się nie nastąpiło później niż w terminie 10 dni od daty jej otrzymania.
 • Jeżeli Sprzedający nie akceptuje stanowiska Kupującego wyrażonego w reklamacji zarówno Sprzedający jak i Kupujący mogą zwrócić się do Administratora o wyrażenie opinii co do zasadności reklamacji. Opinia Administratora nie jest wiążąca dla stron Umowy Sprzedaży i w żadnym stopniu nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Użytkownik serwisu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może zgłaszać na adres email: info@youngartstore.pl
 4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu

 

X. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Osobiste dane, adresy oraz dane dotyczące płatności Kupujących będą przekazywane Sprzedającym tylko w celu związanym z realizacją umowy sprzedaży lub też osobom trzecim w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w Polityce ochrony prywatności.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie których wszedł na skutek korzystania z usług Serwisu lub które otrzymał od Administratora lub innego Użytkownika.
 3. Bez zgody Administratora niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu, które są dostępne wyłącznie Użytkownikom Serwisu, w tym w szczególności: upublicznianie danych innych Użytkowników, rozwiązań technologicznych i technicznych Serwisu, know-how Serwisu, organizacji pracy pracowników Serwisu, osiąganych przychodach z tytułu sprzedaży w Serwisie.

 

XI. Zawieszenie konta oraz usunięcie użytkownika

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności dopuszcza się spammingu, przesyłania niezamówionej informacji handlowej, promocyjnej, reklamowej (w tym reklamy konkurencyjnych serwisów do Serwisu), czy używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia Konta Użytkownika, który nie uregulował należności wynikającej z zawartej umowy sprzedaży
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Serwis w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.
 4. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone lub usunięte, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Administratora.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia Konta Użytkownika oraz uniemożliwienia dostępu Użytkownikowi do Serwisu, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu i/lub dla innych Użytkowników.

 

XII. Rozwiązanie umowy

 1. Świadczenie usług w ramach Serwisu ma charakter bezterminowy. Administrator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem bez podania przyczyny. W przypadku kiedy Użytkownik był również Sprzedającym i pomimo rozwiązania umowy z Administratorem, Sprzedający ma obowiązek zrealizować złożone temu Sprzedającemu przez Kupujących zamówienia w okresie obowiązywania umowy oferty kupna.
 2. Umowa może zostać rozwiązana na podstawie decyzji Serwisu w przypadku: łamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, działania na szkodę Serwisu i/lub Administratora lub jego Użytkowników, innych działań rażąco sprzecznych z aktualną polityką Administratora.

 

XIII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.